Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.bohemia-crystal-shop.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím, kterým je společnost: Ing. Radek Pokorný, sídlo: nábřeží Jana Palacha 924/6, 360 01 KarlovyVary  IČO: 16697081 (dále jen prodávající),a jinou  fyzickou či právnickou osobou (dále jen kupující)prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Tyto obchodní podmínky platí pro všechny smluvní vztahy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Jiné smluvní vztahy a obchodní podmínky prodávající neakceptuje.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující prokazuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.

1.4. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.Tyto informace nejsou poskytovány třetí straně. Kupující může písemně požádat o odstranění osobních údajů z databáze společnosti.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Potvrzením a odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, dodacími podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.2. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na e-mailovou adresu zadanou kupujícím v objednávkovém formuláři. Vzniklou smlouvu lze měnitnebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo  ze zákonných důvodů.

2.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při chybném uvedení telefonického kontaktu nebo e-mailové adresy nebo neúplně dodací adresy.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím –podnikatelem

3.1.1. Kupující – podnikatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit odkupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, odkupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Nejedná-li se o případ uvedený ve větě první tohoto článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,má kupující – podnikatel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.1.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího – Ing. Radek Pokorný, nábřeží Jana Palacha 924/6,  360 01 Karlovy Vary, či na adresu elektronické pošty prodávajícího ing.radekpokorny@me.com .

3.2. Odstoupení od smlouvy kupujícím –spotřebitelem

3.2.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit odkupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jako zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňala z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Nejedná-li se o případ uvedený ve větě první tohoto článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit,má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti(14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího– Ing. Radek Pokorný, nábřeží Jana Palacha 924/6,  360 01 Karlovy Vary, či na adresu elektronické pošty prodávajícího ing.radekpokorny@me.com .

3.2.3. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením čl. 3.4. Obchodních podmínek.

3.3. Postup při odstoupení od smlouvy kupujícím - podnikatelem

3.3.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.1. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.Odstoupí-li kupující – podnikatel od kupní smlouvy, nese kupující – podnikatel náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.3.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.1. Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté odkupujícího – podnikatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího – podnikatele. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím – podnikatelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující – podnikatel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu – podnikateli další náklady. Odstoupí-li kupující – podnikatel odkupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – podnikateli dříve, než mu kupující – podnikatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

3.3.3. Peníze za zboží budou kupujícímu – podnikateli vráceny převodem na uvedené číslo účtu, a to nejpozději do 10 dní od obdržení vráceného zboží - vrácená částka kupní ceny však bude snížena o 15% z její výše za účelem částečného pokrytí nákladů prodávajícího spojených s administrativou a zpětnou manipulací se zbožím; prodávající je oprávněn tuto částku odečíst bez dalšího jednostranně, kupující s tímto výslovně souhlasí a uvádí, že tento postup nepovažuje za bezdůvodné obohacení na straně prodávajícího.

3.3.4. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní(nedílnou součástí výrobku je i jeho obal), poškozené nebo ponese známky užívání či opotřebení, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu – podnikateli nárok na náhradu vzniklé škody, který je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – podnikatele na vrácení kupní ceny a to nad rámec srážky specifikované v čl. 3.3.3.

V případě, že kupující – podnikatel společně se zbožím obdržel od prodávajícího dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - podnikatelem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující – podnikatel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit také poskytnutý dárek. V případě, že takovým dárkem byl poukaz na slevu na další nákup, který kupující – podnikatel uplatnil na další objednávku,uplatní prodávající svůj nárok na vrácení hodnoty poukazu na slevu jednostranným zápočtem proti nároku kupujícího – podnikatele na vrácení kupní ceny a  to nad rámec srážky specifikované v čl. 3.3.3. a 3.3.4.

3.4. Postup při odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

3.4.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 3.2. Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující –spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.4.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 3.2. Obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté odkupujícího – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím - spotřebitelem, a to bezhotovostním převodem na účetkupujícího – spotřebitele. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím – spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující – spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu – spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující – spotřebitel odkupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

3.4.3. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní(nedílnou součástí výrobku je i jeho obal), poškozené nebo ponese známky užívání či opotřebení, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu – spotřebiteli nárok na náhradu vzniklé škody, který je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny.

3.4.4. Do doby převzetí zboží kupujícím –spotřebitelem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím -spotřebitelem.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu –spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím –spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-lik odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem, pozbývá darovací

smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující – spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že takovým dárkem byl poukaz na slevu na další nákup, který kupující – spotřebiteluplatnil na další objednávku, uplatní prodávající svůj nárok na vrácení hodnotypoukazu na slevu jednostranným zápočtem proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny a to nad rámec srážky specifikované v čl. 3.4.3.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, připravit zboží k osobnímu odběru nebo dodat zboží na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky nebo při potvrzení o přijetí platby. Při převzetí zboží nebo v den odeslání zboží, v případě zaslání zboží na adresu kupujícího, obdrží kupující ke zboží daňový doklad, který slouží současně jako dodací list.

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a nebo zaplatit celou kupní cenu. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením objednávky.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy(závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se skupujícím na novém plnění. K takovému odstoupení od kupní smlouvy můžedojít v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že taková situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody odalším postupu. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátíprodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační i poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, správný  kontaktní  e-mail a telefon.

5.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením a odesláním.

5.3. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy dle 3 Obchodních podmínek

6. Ceny zboží

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení o přijetí objednávky potvrdí platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

7. Termíny dodání

7.1. Zboží, které je v okamžiku uzavření kupní smlouvy skladem , bude připraveno k osobnímu odběru ihned nebo odesláno do 5 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy nebo přijetí kupní ceny (v případě platby předem). V případě odeslání zboží na adresu kupujícího přepravní společností trvá dodání 1 pracovní den od jeho odeslání

7.2. Zboží, které v okamžiku uzavření kupní smlouvy není skladem , bude připraveno k osobnímu odběru nebo odesláno na adresu kupujícího v dodací lhůtě uvedené v  potvrzovacím e-mailu. Tato dodací lhůta počíná běžet ode dne uzavření kupní smlouvy nebo přijetí kupní ceny. V takovém případě bude prodávajíc  kupujícího několik dní před plánovaným odesláním zboží telefonicky kontaktovat pro dohodnutí vhodného termínu doručení. V případě, že se prodávajícímu nepodaří kupujícího zastihnout telefonicky a kupující nebude reagovat nae-mailové výzvy, prodávající zboží neodešle a jednostranně odstoupí od kupní smlouvy.

7.3. Objedná-li kupující v jedné objednávce více výrobků s různými termíny dodání, bude celá objednávka expedována najednou, tj. dle nejdelšího termínu dodání.

8. Dodání zboží - způsob dopravy

8.1. Doručení na adresu

Zboží bude doručeno některou ze smluvních přepravních společností prodávajícího na adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři. Přepravní společnosti doručuj í zásilky za první uzamykatelné dveře. Kupující je předem informován o termínu doručení zásilky.

8.2. Osobní odběr ve skladu prodávajícího

Kupující si zboží osobně vyzvedne v prodejně prodávajícího. Podrobné instrukce k odběru obdrží kupující v e-mailové výzvě k odběru. Bez předchozí výzvy k odběru není možné zboží kupujícímu vydat! Zboží není možné při osobním odběru vybalovat a kontrolovat, týká se pouze lustrů.

Adresa odběrného místa:
SKLO . LUSTRY . ČESKÝ GRANÁT , nábřeží Jana Palacha 6 , 360 01 Karlovy Vary

Provozní hodiny pro odběry: Po - Pá 10 – 17-30

8.3. Postup při přebírání zásilky

8.3.1. Postup při přebírání zásilky od řidiče přepravní společnosti

·       při přebírání zásilky je kupující  povinen zkontrolovat, zda není vnější obal výrobku poškozen. Pokud obal jeví známky poškození, zásilku nepřevezme nebo převezme s výhradou či oproti sepsání Škodového zápisu.

·       v případě, že vnější obal nejeví známky poškození, kupující zásilku převezme (a případně zaplatí dobírku). Ihned po převzetí zásilky je nutné zkontrolovat obsah zásilky, a v případě jeho poškození okamžitě sepsat s řidičem Škodový zápis. Tento škodový zápis kupující neprodleně odešle prodávajícímu. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny prodávajícího.

8.4. Daňový doklad a dodací list

Faktura (daňový doklad) je současně dodacím listem a není součástí zásilky. Fakturu (daňový doklad) obdrží kupující e-mailem ve formátu PDF v den odeslání zásilky, tj.jeden pracovní den před plánovaným doručením. V případě osobního odběru obdrží kupující fakturu (daňový doklad) při přebírání zboží ve skladu prodávajícího.

9.Ceny přepravy zboží


9.1. Slevy na dopravu zboží

9.2.. Pokud objednávka přesahuje hodnotu 2000,- Kč vč. DPH, získá kupující  dopravu zdarma a celá zásilka bude doručena v ČR na náklady prodávajícího.( platí pouze pro dopravu v ČR )

9.2.1. Pokud objednávka nepřesahuje hodnotu 2000,- Kč vč. DPH, přičte se k objednávce cena dopravy 200 Kč .( platí pouze pro dopravu v ČR )

9.2.2. S konečnou cenou objednávky včetně všech poplatků za dopravu zboží v ČR je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením a odesláním.

9.3. Poplatek za opakované doručování

V případě, že z důvodu na straně kupujícího nebylo zboží doručeno (kupující nebyl opakovaně zastižen řidičem přepravní společnosti, kupující zásilku odmítl převzít apod.) a kupující si vyžádá opakované doručení, je kupující povinen uhradit poplatek zaopakované doručení. Výše poplatku bude určena prodávajícím dle velikosti,hmotnosti a způsobu balení zásilky. Tento poplatek nejprve na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím kupující uhradí na účet prodávajícího a teprve poté bude zboží znovu odesláno.

Výše uvedené ceny a poplatky v bodě 9.2. jsou platné výhradně pro objednávky s adresou doručení v ČR.

10. Způsoby platby

10.1. Platba dobírkou

Platba v hotovosti při doručení zboží řidičem přepravní společnosti nebo při osobním odběru ve výdejním místě Zásilkovny. Platba dobírkou je možná v případě, že objednané zboží je v okamžiku objednání skladem a celková hodnota objednávky nepřesahuje hodnotu 10.000,- Kč.


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.